Sibutramin och dess magi

Jag har lovat att efter mina artiklar om marknaden att försöka skriva en artikel i veckan. Jag har nu tänkt att skriva några artiklar kring medicinska preparat som ofta säljs på våran marknad.

 

Ett ämne som jag vill börja med är Sibutramin.

Många som köper detta preparat är kvinnor som vill få snabba resultat till sommaren och börjar med detta medicinska medel bara några få veckor innan dom vill vara i form precis som att detta skulle vara ett mirakel piller som tar bort precis all hunger och gör så att du kan leva på luft och vatten och  trotts det fungera precis som vanligt.

Tyvärr så fungerar det inte riktigt så.

Om vi googlar läkemedlet Sibutramin så får vi ganska snabbt upp en hel del vettig information och den informationen kan ge oss precis det  som vi behöver.

Ämnet hämmar återupptaget av noradrenalin, serotonin och dopaminåterupptag. Effekten är därför delvis snarlik den hos antidepressiva läkemedel som venlafaxin och citalopram. Ett varunamn för substansen är Reductil.

Då kan vi fråga oss vad är Noradrenalin?

Noradrenalin, summaformel C8H11NO3, är en signalsubstans, men även ett blodburet hormon. Det är dessutom ett förstadium till adrenalin, vilket antyds i namnet. Noradrenalin är en form av katekolamin. Det är den viktigaste neurotransmittorn i det sympatiska nervsystemet, och räknas som ett stresshormon eftersom det ingår i stressaxeln.

Noradrenalin bildas genom att enzymet dopamin-beta-hydroxylas hydroxylerar dopamin. Syntesen sker framför allt i neuroendokrina celler i binjuremärgen,[1] men också i en kärna i hjärnstammen, locus coeruleus och tegmentum. Enzymet som noradrenalinsyntesen är beroende av, bildas av bl.a. koppar, och askorbat.
Det noradrenalin som bildas i binjuremärgen kan antingen ombildas till adrenalin, eller in söndras i blodet och fungera som hormon när det fäster på adrenerga receptorer i målceller, huvudsakligen i sympatiska nervsystemet. Det noradrenalin som bildas i locus coeruleus och tegmentum kommer i stället att verka i det så kallade noradrenerga systemet, vilket är ett system i centrala nervsystemet.

Det utsöndras bland annat i betydligt mindre mängd än adrenalin från binjuremärgen, men är den viktigaste neurotransmittorn i det sympatiska nervsystemet. Sympatiska nerver som går från centrala nervsystemet till hjärta, blodkärl, njurar och andra organ använder noradrenalin som signalsubstans.
Utsöndring av noradrenalin sker vid flykt- och kamprespons (fight or flight).

Ok då har vi fått lite mer information kring vad Sibutramin gör för något…

Men vad är Serotonin?

Serotonin (C10H12N2O) eller 5-HT är en kroppsegen (endogen) biogen monoamin som verkar i nervsystemet.
Bakterier använder aminosyran tryptofan som referens för känna av tillgången på aminosyror.När djurens föregångare blev flercelliga behövde de ett system med bättre precision. Eftersom tryptofan bryts ned till serotonin i kroppen började de använda serotonin som signalsubstans för att indikera näringstillgången. Serotonin ger en betydligt bättre bild av näringstillgången i kroppen över tid än att de individuella cellerna enbart känner av koncentrationen tryptofan här och nu.

Ca 90 % av människans serotonin finns i mag-tarmkanalen där det reglerar tarmrörelser.Resten används i huvudsak som mättnadssignal i hjärnan och som tillväxtsignal i kroppen. Blodplättar kan exempelvis utsöndra det vid skada för att stimulera reparation.

Även om signalsubstansens ursprungliga syfte var att sprida budskapet i kroppen om djuret befinner sig i en näringsrik eller näringsfattig miljö så använder djur med avancerade nervsystem serotonin generellt till att indikera för kroppen om djuret befinner sig i en gynnsam eller ogynnsam miljö. Exempelvis påverkas serotoninkoncentrationen i nervsystemet hos leddjur och ryggradsdjur av djurets sociala status. När ett djur blir mätt eller vinner revirstrider höjs serotoninnivån i det tillfälligt. Om detta sker upprepade gånger under längre tid sker en anpassning i nervsystemet så att proportionerna mellan olika serotoninreceptorer förändras. Eftersom serotoninreceptorerna har olika effekt på djurets aggressivitet och könsdrift kan serotonin anpassa djurets beteende till dess sociala status.

Såväl deprimerade människor som undernärda rundmaskar uppfattar att de befinner sig i en ogynnsam miljö, men genom att behandla dem med serotoninhöjande antidepressiva läkemedel kan man få dem att bete sig som om de befann sig i en gynnsam miljö. Detta är dock inte odelat positivt eftersom människor med högre serotoninnivåer har lättare att acceptera orättvisa överenskommelser och maskarna slösar energi på att försöka föröka sig istället för att leta efter födokällor i en näringsfattig miljö.

 

Då vet vi vad Serotonin är för något och vill ni fördjupa er ännu mera så kan jag rekommendera pubmed.

 

Vad är då Dopamin?

Dopamin förekommer i en rad viktiga system som bland annat reglerar motorik, vakenhet, glädje, entusiasm, uppmärksamhet och motivation.
Dopaminet har effekter på centrala nervsystemet, vilket är dess mest kända verkningsområde. Det har emellertid också andra viktiga fysiologiska funktioner. I njurarna reglerar det saltbalansen och därmed blodtrycket. Diet med lite salt nedreglerar omvandlingen till dopamin i njurarna, vilket sänker blodtrycket, medan diet med mycket salt ökar produktionen av dopamin i njurarna vilket ökar blodtrycket. I njurarna finns dessutom dopaminreceptorer. Ökad aktivitet på dessa receptorer ökar utsöndringen av salt i urinen. Dopaminet spelar därmed roll vid högt blodtryck.Dopamin som läkemedel ökar hjärtfrekvensen, med ökad risk för takykardi, samt ökar vasokonstriktionen och blodtrycket. Den ökade vasokonstriktionen kan yttra sig i gåshud och ge förstorade pupillrar.Effekten av dopamin är dock dosrelaterad. Vid mycket låg dosering kan dopamin ge hypotension, vasodilation och ökad mängd urin (polyuri). Medelhög dos får effekt på de betaadrenerga receptorerna vilket ökar pulsen och (vanligen endast det systoliska) blodtrycket. Vid mycket hög dos inträffar vasokonstriktion genom effekt på de alfaadrenerna receptorerna, vilket vanligen först märks i det muskuloskeletala systemet och genom en ökning av både det systoliska och diastoliska blodtrycket.[8] Dopamin binder under normala förhållanden också till dopaminreceptorer i hjärtat som finns i endokardiet, myokardiet och epikardiet.

Dopaminet och sjukdomar

Överskott på dopamin i vissa delar av hjärnan har tidigare kopplats samman med schizofreni (dopaminhypotesen), det gav uppstånd till “D2-teorin”, att personer med schizofreni har högre antal av D2 receptorer i striatum. Men forskning har hittills inte kunnat visa på något samband samt att en del antipsykotiska som faktiskt höjer antal D2 receptorer (som inte blockerar D2 receptorer som vissa andra läkemedel mot schizofreni gör) ändå fungerar för att få folk friska vid schizofreni, detta ses med aripiprazol. Klozapin har svag blockering av dopaminet D2, cirka 40 %, enligt uppgift skulle 70% krävas, ändå är klozapin det neuroleptika som har bäst effekt mot psykoser.
Förändringar i dopaminkänsligheten kan ses vid psykopati.
Underskott kan yttra sig i Parkinsons sjukdom, rastlösa ben, depression, likgiltighet, uppmärksamhetssvårigheter och ADHD.

Dopaminerga agonister och antagonister verkar påverka proopiomelanokortinets mRNA. Sänkt aktivitet på D2-receptorn, mätt i tillväxthormonets respons på dopaminagonister, hos deprimerade patienter, korrelerar troligen med självmordsrisk, dock inte med huruvida självmordsförsöken faktiskt hade dödlig utgång. Dopaminaktiviteten hänger i så fall samman med aggressioner som riktar sig mot individen själv (självskadebeteende). Även personer som inte är deprimerade har en liknande korrelation mellan sänkt D2-aktivitet och självmordsbenägenhet.En svensk studie har dock hävdat att det visserligen förekommer en uppenbar förändrad dopaminers funktion i hypotalamus och cortex vid självmord, men att detta kan bero på självmordets tillvägagångssätt.
Dopamin utsöndras i reaktion på kortisol under stress, vilket leder till att stress gör personer mer vakna, stimulerade, fokuserade, motiverade och alerta. Dessa effekter har bara pulsatilt dopamin under kortvarig stimulans; under långvarig stress sänks dopaminreceptorernas känslighet vilket ger motsatt effekt, personen blir dysforisk, dissociativ och deprimerad.

 

Nu kan vi säga att ni har fått lite mer kött på benen gällande vad Sibutramin(Reductil) är för något.
Jag har märkt att det råder en enormt stor ”Gym Science” som säger att Redcutil är ett mirakel piller som tar bort all hunger.. Riktigt så enkelt är det inte. Jag hoppas att denna artikel får er att vilja läsa på lite mer om detta preparat innan ni väljer att förtära det.

Jag vet mycket väl att mycket av informationen som är skriven här kommer ifrån google, men det är där man tar information i dagens samhälle.

Mvh

Views All Time
Views All Time
6968
Views Today
Views Today
2